Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«MANAGEMENT OF SMEs»


    Σήμερα στις 10/06/2016, στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Σερρών, έγινε η επιλογή των εκπαιδευτών για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με τα εξής χαρακτηριστικά:

table 1

    Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση 4.4 “Training program in Greece for participants from the former Yugoslav Republic of Macedonia in management of SME” του έργου "Networking of SME's from creative industries in cross border region" και ακρωνύμιο “PARK” με κωδικό Ρ3-003-2014 και αριθμό Εγκριτικής Απόφασης 301293/ΜΑ 4142 και έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

    Αναλυτικά η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών έγινε ως εξής:

    Με ευθύνη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2., αναρτήθηκε στις 25-06-2016 στην επίσημη ιστοσελίδα του αλλά και στην ιστοσελίδα του έργου, πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτή που πληρούσε τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 06-06-2016.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν 4 αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση τους.

    Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές είναι: 

table 2

    Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την επιλογή των εκπαιδευτών απαρτίστηκε από τους κάτωθι:
Σπυρόπουλο Παναγιώτη – ως Πρόεδρο της Επιτροπής – Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.
Καλαθά Αθανάσιο – ως Μέλος- Συντονιστής πρ/των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.
Μαγγανάρη Στεργιανή - ως Μέλος- γραμματέας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

    Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και τους περιορισμούς της προκήρυξης (πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ) ενέκρινε σε πρώτη φάση όλες τις αιτήσεις, εκτός του Δαλγίτση Μιχάλη, πληροφορικού, ο οποίος δεν διαθέτει πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.

    Κατόπιν η κατανομή των ωρών, όπως παρουσιάζεται στo ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί ως παράρτημα, έγινε μετά από επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και συμφωνία μεταξύ τους, με βάση τις προσωπικές δυνατότητες του κάθε εκπαιδευτή και σε συνδυασμό με τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Υπογραφές


Ο Πρόεδρος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

 

 Τα μέλη

Καλαθάς Αθανάσιος

Μαγγανάρη Στέλλα

 


Για να δείτε το πρακτικό σε μορφή PDF αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα της κατάρτισης, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE