Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo ver.1

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ D4.2.1 και D4.2.3 του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES»με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER CO OPERATION PROGRAMMEGREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών καιπαροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α/8-8-2016(προσαρμογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ).
  2. ΤιςδιατάξειςτουΝ.3861/2010(ΦΕΚ112/τ.Α/13-07-2010),περίενίσχυσηςτηςδιαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»καιάλλεςδιατάξεις.
    1. Τονκανονισμόανάθεσηςυπηρεσιών,μελετών,έργωνκαιπρομηθειώντουΚ.Δ.Β.Μ.
  3. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 7/29-7-2022 έγκρισης της ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”
  4. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» και του Δήμου Σερρών ως επικεφαλής εταίρος του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 1.188,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών), για τις ανάγκες των δράσεων D4.2.1 και D4.2.3 του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες εώς τις 5/8/2022, και θα ανοιχθούν στις 16/8/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE