Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος κατάρτισης στα πλαίσια του έργου “ Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and developmentof a Fashion Employment Hub” ακρωνύμιο FASHION EMPLOYMENT Hub με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC "Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών) για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Certified Special Fashion Designer - Costume Designer - Stylist» και της δράσης D4.1.3 στο πλαίσιο του έργου «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and developmentof a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT Hub» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες μέχρι τις 25/9/2023 και ώρα 11:00, και θα ανοιχθούν στις 26/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ.

                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE