Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ, (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και την συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση)» και κωδικός ΟΠΣ 376015

ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ, (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και την συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση)» και κωδικός ΟΠΣ 376015

1.6.     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.6.1  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αντικειμενικός σκοπός της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την κινητοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης για ανέργους ειδικών κοινωνικά ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας - στόχος είναι ο τουρισμός προσανατολισμένος στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών του και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν. Ομάδες στόχου είναι οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα άνω των 45 ετών, οι αρχηγοί των μονογονεικων οικογενειών και τα άτομα που βρίσκονται στο όριο η σε κατάσταση φτώχειας. Εξειδικεύοντας, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη, το 60% των ωφελουμένων θα είναι γυναίκες, όπως επίσης το 50% άτομα από 18 έως 30 ετών. 

 

1.6.2  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και στη βάση των αποτελεσμάτων από την πραγματοποίηση της Δράσης «Μελέτες», επιλέγει ως ομάδες στόχου, τους Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τους Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια.

 

1.6.3  ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Ο αριθμός των ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στα 80 άτομα.

 

1.6.4  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Σχέδιο Δράσης εκτείνεται και στις 6 κεντρικές Κατηγορίες Δράσεων, το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας Δράσης αρθρώνεται σε επιμέρους Δράσεις ως εξής :

 

 

319

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

349.2

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – «Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών»

320.1

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 2:ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ- ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

349.3

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού»

320.2

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

349.4

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – «Δημιουργία – Οργάνωση & Λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών»

327

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 4: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

351.1

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 10:ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

348

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

351.2

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 11: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

349.1

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – «Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών»

351.3

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 12: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης θα εξασφαλίσει την παραγωγή πλήθους προϊόντων, εξυπηρετώντας όλους τους επιμέρους στόχους των υλοποιούμενων επι μέρους Δράσεων.

 

1.6.5  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ:

·         αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 30

·         αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις: 30

·         αριθμ. ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασ. εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 20

·         αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα:

·         αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 1κοιν.επιχ/ση – 25 ωφελούμενοι

·      αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 55 (συμπεριλαμβανομένων και των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στον Κοινωνικό συνεταιρισμό)

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE