Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

hurma

 

Το HU.R.MA. είναι ένα έργο με στόχο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που μετακινείται στη διασυνοριακή περιοχή, Ελλάδας - Βουλγαρίας, για την ανεύρεση ευκαιριών απασχόλησης.

 

 Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο αποσκοπεί:

Α. Στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού στη περιοχή με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και υπηρεσιών συμβουλευτικής, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες πηγές για τη προώθηση και την ενδυνάμωση των οικονομικών δυνατοτήτων ανάπτυξης ολόκληρης της διασυνοριακής περιοχής.

Β. Στην αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων (χρήση νέων τεχνολογιών, τεχνικών για πληροφόρηση και εργαλείων επικοινωνίας) με απώτερο σκοπό την οικονομική αποδοτικότητα- ευημερία και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Γ. Στη δικτύωση των φορέων/δομών που δρουν στα πεδία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας τους, την ανάδειξη των προβλημάτων και των ευκαιριών της περιοχής και την εισαγωγή της καινοτομίας στις παραγωγικές πτυχές της οικονομίας.

Δ. Στη προετοιμασία της διασυνοριακής περιοχής για τις ανάγκες της ανοικτής αγοράς εργασίας, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση και την υποστήριξη του μετακινούμενου εργατικού δυναμικού-ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής του- και την εκμετάλλευση των μελλοντικών ευκαιριών και την υποστήριξη των εταίρων. Παράλληλα στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας είναι να επεξεργαστεί και να βρει αποτελεσματικές λύσεις σε κοινά προβλήματα.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE