Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

strengthen

Σέρρες, 28/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 7401

 

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

CertifiedExecutiveofFoodSafety & QualityManagement

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

Strengtheningtheentrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” και ακρωνύμιο “STRENGTHEN”

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης,με τίτλο: «Certified Executive of Food Safety & Quality Management» στοπλαίσιοτηςδράσης 4.2.1 τουέργου“Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” και ακρωνύμιο ‘’STRENGTHEN.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 Certified Executive of Food Safety & Quality Management 20 120

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας Ώρες θεωρίας Ειδικότητα Εκπαιδευτή
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση

1.2. Κόστος Ποιότητας

1.3. Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ανάλυση βασικών εργαλείων ποιότητας

2.2. Διαχείριση κινδύνου (θεωρία και τεχνικές)

12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3.1. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) / Φορείς 3.2. Φυσικοί, Μικροβιολογικοί και Χημικοί Κίνδυνοι

3.3. Οι μικροοργανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους – Έλεγχος μικροοργανισμών

3.4. Ανάλυση επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)

26

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 4.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000

4.3. Μελέτες περίπτωσης / Παραδείγματα εφαρμογών συστημάτων ISO 9001 & ISO 22000 σε επιχειρήσεις τροφίμων

18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.1. Τροφοδηλητηριάσεις

5.2. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

5.3. Εργασιακό περιβάλλον

5.4. Πρακτικές Καθαρισμού

5.5. Απομάκρυνση των απορριμάτων

5.6. Καταπολέμηση τρωκτικών, εντόμων και επιβλαβών ζώων

26

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 Τεχνικές έρευσης εργασίας 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 7.1 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

4

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8.1 Υγιεινή και ασφάλεια στην επιχείρηση 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9.1 Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΗΣΗΣ 10.1 Εφαρμογή της αχρής της μη διάκρισης 4 ΝΟΜΙΚΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πτυχία
  • Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώμεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είτε  στα γραφεία  του  Κ.Δ.Β.Μ.  ΠΚΜ από  τις 28/12/2021 έως τις 21/01/2022 Δευτέρα –Παρασκευή από 09.00.-14.00

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιούνται απογευματινές ώρες στην κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ.  στην οδό Τέρμα Ομονοίας. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.

Ο πρόεδρος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE