Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

Το KEI.BI.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της πράξης  «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει τα κάτωθι πρόγραμμα κατάρτισης:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Υπεύθυνος εστιατορικών και συναφών μονάδων

25

Εργαζόμενοι, Εποχιακά εργαζόμενοι, Αυτοαπασχολούμενοι, Επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο

96

24

120

2

Μπουφετζής - Barista

25

96

24

120

3

Αγρότης – Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας

25

96

24

120

 

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

 

Τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης προσβλέπουν στην κατάρτιση 75 εργαζομένων, εποχιακά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού και δύναται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών.

 Μετά το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 96 ωρών ακολουθεί η υποχρεωτική τοποθέτηση των καταρτισθέντων, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για 24 ώρες.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων

 

·         Οργάνωση μιας εστιατορικής και συναφούς μονάδας

 

·         Επίβλεψη – Διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της κουζίνας

 

·         Επίβλεψη – Διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της αίθουσας πελατών

 

·         Η χρήση ΤΠΕ στο εστιατόριο

 

·         Αγγλικά – Ειδική ορολογία

 

·         Προβολή και Marketing

 

·         Αξιοποίηση εκδηλώσεων και διασυνδέσεων

 

·         Δημόσιες σχέσεις και διαχείριση παραπόνων

 

·         Ψυχολογία πελατών και τουριστών

 

·         Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

 

·         Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας

 

·         Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

 

·         Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων

 

·         Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

 

·         Περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων

 

·         Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

 

 

Μπουφετζής – Barista

 

·         Οργάνωση και λειτουργία του μπουφέ σε μια ξενοδοχειακή ή/και μονάδα επισιτισμού

 

·         Προετοιμασία του τμήματος του μπουφέ

 

·         Προετοιμασία πρωινού και παράθεση στο μπουφέ

 

·         Παρασκευή, παράθεση και παράδοση παραγγελίας στον σερβιτόρο

 

·         Παράθεση γευμάτων ειδικών εκδηλώσεων

 

·         Η χρήση ΤΠΕ στο μπουφέ

 

·         Αγγλικά – Ειδική ορολογία

 

·         Δημόσιες σχέσεις και διαχείριση παραπόνων

 

·         Ψυχολογία πελατών και τουριστών

 

·         Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 

·         Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

 

·         Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

 

·         Ενημέρωση για την εφαρμογή της μη διάκρισης

 

·         Περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων

 

·         Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

 

 

Αγρότης-Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας

 

·         Προετοιμασία, οργάνωση και δημιουργία μιας αγροτουριστικής μονάδας

 

·         Σχεδιασμός και ανάλυση των χρηματοδοτικών του αναγκών και δυνατοτήτων και αναζήτηση και επιλογή τρόπων χρηματοδότησης

 

·         Μέριμνα για την προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας επαγγελματικού επιπέδου στους τουρίστες – περιηγητές

 

·         Μέριμνα για την οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, του προσωπικού και των πόρων της, αλλά και των πόρων της ευρύτερης περιοχής

 

·         Χρήση και εφαρμογές ΤΠΕ

 

·         Προβολή και Marketing

 

·         Δημιουργία, επιλογή, συμμετοχή σε δίκτυα (clusters) ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος

 

·         Διαχείριση παραπόνων

 

·         Ψυχολογία πελατών και τουριστών

 

·         Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

 

·         Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 

·         Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

 

·         Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

 

·         Ενημέρωση για την εφαρμογή της μη διάκρισης

 

·         Περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων

 

·         Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

 

 

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE