Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του “IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013” υλοποιεί το έργο “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με ακρωνύμιο “PARK”, κωδικό Ρ3-003-2014 και αριθμό Εγκριτικής Απόφασης 301293/ΜΑ 4142, που έχει ενταχθεί στο παραπάνω έργο και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.

Όπως αναφέρθηκε, το έργο “PARK” αποτελεί το αποτέλεσμα της  διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η αύξηση των κοινών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν σε οικονομικές συνεργίες στην Διασυνοριακή Περιοχή. Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει στην καθιέρωση ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας, μέσω της καθιέρωσης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πληροφοριακά συστήματα, μέσω της εισαγωγής νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών και μέσω της υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία θα επιτευχθεί με την δημιουργία του τμήματος Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας και του τμήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθούν θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και την υλοποίηση τους, με στόχο την δημιουργία ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ θα συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή, στα πλαίσια της υποστήριξης των ευρύτερων προσπαθειών Ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενοποίησης, παρέχοντας οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με την επίτευξη υψηλότερων μισθών. Το τμήμα των Θερμοκοιτίδων θα παρέχει υπηρεσίες σε εταιρίες, επαγγελματίες και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες νέων ανέργων που βρίσκονται στην διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης, όπως επίσης και σε νομικές οντότητες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Έτσι, οι γενικότεροι στόχοι από την υλοποίηση του έργου “PARK” αναμένεται να είναι οι εξής:

ü  Αυξημένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην διασυνοριακή περιοχή η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και οργανωμένων δράσεων δικτύωσης, καθώς και ανταλλαγή πηγών πληροφόρησης και επιτυχημένων πρακτικών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην διασυνοριακή περιοχή.

ü  Ενημερωμένοι επιχειρηματίες και βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον στην διασυνοριακή περιοχή, βασισμένα σε νέες συνεργασίες και σε πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών.

ü  Βελτιωμένες δυνατότητες των ΜΜΕ ως προς την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ü  Βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ειδικότερα για τις δημιουργικές βιομηχανίες μέσω της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

ü  Υψηλού επιπέδου επιχειρηματική συμβουλευτική για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

ü Υπηρεσίες επιχειρηματικής και διοικητικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στο τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας.

 

 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ

Υπηρεσίες επιχειρηματικής και διοικητικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στο τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ) στο πλαίσιο του έργου “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με ακρωνύμιο “PARK”, κωδικό Ρ3-003-2014 και αριθμό Εγκριτικής Απόφασης 301293/ΜΑ 4142, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», θα υλοποιήσει τη Δράση 3.2 “ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”.

Το τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν, τις παρακάτω υπηρεσίες:

ü  Δωρεάν φιλοξενία – στέγαση των επιχειρήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να υλοποιηθεί και να ενδυναμωθεί επιχειρηματικά η κάθε καινοτόμος ιδέα.

ü  Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.ά.

ü  Εξειδικευμένη επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και συνέργειες μεταξύ των ωφελούμενων.

ü  Διασύνδεση των επιχειρηματικών σχεδίων και ιδεών με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως φορείς και επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων (start - up funds, πρόγραμμα επιδότησης Ν.Ε.Ε., κ.ά.), ώστε να καταστεί η κάθε ιδέα υλοποιήσιμη.

ü  Υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

ü  Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω δράσεων δικτύωσης.

Βασικός στόχος του τμήματος Θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας είναι η προώθηση των καινοτομιών οι οποίες οδηγούν σε επενδύσεις μέσω της παρεχόμενης βοήθειας προς τις νεοϊδρυόμενες (Start-up) επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτές, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Το τμήμα Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας θα στελεχώσουν ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος και ένας Υπεύθυνος Υλοποίησης Δράσης.

Ωφελούμενοι του τμήματος Θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας μπορούν να είναι νέοι άνεργοι, εργαζόμενοι, νέοι υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν μια καινοτόμο ιδέα και θέλουν να την υλοποιήσουν.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ θα διαθέσει 4 γραφεία-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμένα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε αίθουσα, φωτοτυπικό μηχάνημα, εκτυπωτή και σαρωτή, ούτως ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να κάνουν τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας μέσω των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση  προβλημάτων όπως το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης, η έλλειψη πρόσβασης σε πηγές κεφαλαίων, η ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και τεχνικής πληροφόρησης (τεχνογνωσίας), η αδυναμία διοίκησης και οργάνωσης και η έλλειψη εκτίμησης του επιχειρηματικού κινδύνου.

 

ΕΝΝΟΙΑ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

Οι θερμοκοιτίδες στοχεύουν στην παροχή ενός περιβάλλοντος που προσφέρει υποδομές και ειδικές υπηρεσίες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας έτσι το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Όταν πλέον αξιολογηθεί πως οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν πλέουν να μεταφερθούν σε δικούς τους επαγγελματικούς χώρους, τότε τη θέση τους στη Θερμοκοιτίδα καταλαμβάνουν νέες επιχειρήσεις. Έτσι, μπορεί να πει κανείς πως βασικός στόχος των θερμοκοιτίδων είναι η προώθηση νέων καινοτόμων ιδεών, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε επενδύσεις, μέσω της παροχής εξειδικευμένης βοήθειας προς τις start-up επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτές.

Ο λόγος που υπό σύσταση και νεοσύστατες (start-up) επιχειρήσεις εντάσσονται στην θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας είναι το γεγονός πως αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους, όπως:

ü  Υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης.

ü  Ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και έλλειψη τεχνογνωσίας.

ü  Αδυναμία διατήρησης και επέκτασης των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων.

ü  Αδυναμία διοίκησης και οργάνωσης.

ü  Έλλειψη ορίζοντα προγραμματισμού.

ü  Έλλειψη εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου.

ü   Έλλειψη πρόσβασης σε­ πηγές κεφαλαίων.

ü  Αδυναμία πρόσβασης στη νέα τεχνολογία.

ü  Αδυναμία αποταμίευσης της υπεραξίας που θα προκύψει από την καινοτομία.

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

Αδυναμία αποταμίευσης της υπεραξίας που θα προκύψει από την καινοτομία. Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ είναι:

ü  Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

ü  Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

ü  Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.

ü  Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις την λήψη κατάλληλης βοήθειας για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.

ü  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

ü  Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

ü  Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.

ü  Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων σε θέματα διαχείρισης.

 

Οφέλη όμως από την λειτουργία των θερμοκοιτίδων, αναμένεται να εξασφαλίσει και η κοινωνία. Συγκεκριμένα:

ü  Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η οποία θα επέλθει μέσα από τη δημιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

ü  Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Π.Ε. Σερρών, η οποία θα επέλθει μέσω της προσέλκυσης αυτών των νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

ü  Η σύσταση επιχειρήσεων από κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ αποτελεί ένα φορέα που θα μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία των θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας διότι:

  1. κατέχει σημαντική εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δικτύωσης.
  2. διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρία σε δράσεις δικτύωσης και προώθησης στην αγορά εργασίας, η οποία έχει επέλθει μέσα από την υλοποίηση παρόμοιων έργων.
  3. επιδιώκει την ενίσχυση των εφοδίων και των εμπειριών εκείνων που θα βοηθήσουν τους καταρτιζόμενους/υποψήφιους επιχειρηματίες να εξοικειωθούν πλήρως με τις αλληλεπιδράσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες εξαιρετικά χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συνεργίες. Στο τμήμα Θερμοκοιτίδων δεν θα είστε μόνος/η, θα υπάρχουν κι άλλοι επιχειρηματίες, οι αλληλεπιδράσεις με τους οποίους είναι σημαντικές διότι έτσι ανταλλάσσετε εμπειρίες, συμβουλές και γνώμες. Θα υπάρχουν κι άλλοι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα παρόμοια με τα δικά σας. Παρατηρείται δε συχνά, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων που σημαίνει ότι μια επιχείρηση βοηθά την άλλη, αλλά και επαγγελματικών σχέσεων που σημαίνει ότι συχνά η μια γίνεται πελάτης της άλλης

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιχειρήσεων. Στον διαδικτυακό ιστότοπο του έργου PARK (www.park-interreg.eu), υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει λίστα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή η λίστα θα περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων, κάποια σύντομα στοιχεία που θα περιγράφουν τις δραστηριότητές τους, τα προϊόντα τους και για τι είδους συνεργασίες ενδιαφέρονται.

Δράσεις δικτύωσης. Μέσα από τις δράσεις δημοσιότητας που διοργανώνει το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ στα πλαίσια της συνεχούς υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενων από την Ε.Ε., θα είστε σε θέση να ενημερώνεστε άμεσα και έτσι να συμμετάσχετε σε αυτές (ημερίδες, θεματικά εργαστήρια, συνέδρια, κ.ά.). Σε γεγονότα σαν αυτά, συμμετέχουν και επιχειρήσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε νέες επαγγελματικές γνωριμίες οι οποίες θα σας ανοίξουν νέες πόρτες, αλλά και να μοιραστείτε και να συζητήσετε αυτά που σκέφτεστε και σας προβληματίζουν και επομένως να σας ανοιχτούν νέοι ορίζοντες.

Μηδενικό κόστος. Η συμμετοχή σας στις Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ έχει ως στόχο να βοηθηθείτε στα πρώτα βήματα της υλοποίησης της επιχειρηματικής σας ιδέας, μέσω της εξασφάλισης μηδενικού κόστος εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις εισαγωγής στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας από την Κεντρική Δομή Κατάρτισης HU.R.M.AOffice (πρώην κτήριο Δ.Ε.Σ.Ε.) του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ στο Τέρμα Ομονοίας, στις Σέρρες, τηλ. επικοινωνίας 2321045405, 2321037865, καθώς και από τον διαδικτυακό ιστότοπο του έργου PARKwww.park-interreg.eu και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ www.kekpkm.gr.

 

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ

ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 


Περιγραφή θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας του έργου PARK (PDF)

Αίτηση υποψηφίου για ένταξη στη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας του έργου PARK (PDF)

Αίτηση υποψηφίου για ένταξη στη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας του έργου PARK (DOCX)


flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE