Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Σέρρες, 25/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 4721


Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:


"Networking of SME's from creative industries in cross border region" και ακρωνύμιο “PARK”.


Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ


ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Management of SMEs» και κωδικό 3, στο πλαίσιο της δράσης 4.4 “Training program in Greece for participants from the Former Yugoslav Republic of Macedonia in management of SME” του έργου "Networking of SME's from creative industries in cross border region" και ακρωνύμιο “PARK”.

im1

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

 im2

 

Απαιτούμενα προσόντα :
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Επίσημη γλώσσα του προγράμματος κατάρτισης είναι τα αγγλικά. Ως εκ τούτου απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πτυχία
2. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

im3

 

Αμοιβές εκπαιδευτών
Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ), από 26/05/2016 έως 06/06/2016, 09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

 


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

 

Για να δείτε την πλήρη πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη φόρμα της αίτησης, πατήστε εδώ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE