PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΗΜΑ

ΚΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜΚΩΔ. 192202633

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜΚΩΔ. 192202632

www.kekpkm.gr & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Α.Καλαθάς

ΤΗΛ.: 2321045405, 23210 23640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες, 10/05/ 2022

Αρ. Πρωτ: 7623

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 [προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Eco guides (Δράση 3.1.3)», «Alter tourism development business (Δράση 3.1.3)», «Process sales and marketing of local traditional products seminars (Δράση 3.1.4)] του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES με κωδικό ΟΠΣ5048155, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020»

 

Ο Πρόεδρος του  Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021  για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 3/2022  έγκρισης της ανάθεσης υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής και Εστίασης  στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREGV-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020»
 5. Την υπ’ αριθμόν 4972/30-6-2021 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ  του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ν.Ζίχνης  ως  Αναθέτουσα Αρχή και επικεφαλής εταίρος του συνολικού έργου με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο MY CAVES
 6. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 [προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Ecoguides (Δράση 3.1.3)», «Altertourismdevelopmentbusiness (Δράση 3.1.3)», «Processsalesandmarketingoflocaltraditionalproductsseminars (Δράση 3.1.4)] του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των  18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.516,13 €, ΦΠΑ :  3.483,87 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αναλυτικά:

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τύπος (τεμάχιο, λίτρο, κιλό κ.λ.π.) CPV Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α. Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
1. Μετακίνηση, Διαμονή & Εστίαση, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES, 1 Υπηρεσίες 63515000-2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 14.516,13 3.483,87 18.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ   1     14.516,13 3.483,87 18.000,00 

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το παραδοτέο αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης 47 ατόμων (δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες μετακίνησης). Η μετακίνηση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 3.1.3 και 3.1.4 των προγραμμάτων  κατάρτισης με τίτλο «ECO GUIDES (ΔΡΑΣΗ 3.1.3)», «ALTER TOURISM DEVELOPMENT BUSINESS (ΔΡΑΣΗ 3.1.3)», «PROCESS SALES AND MARKETING OF LOCAL TRADITIONAL PRODUCTS SEMINARS (ΔΡΑΣΗ 3.1.4)" διάρκειας 120 ωρών στο πλαίσιο του έργου “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREGV-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020»

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά  στην Πρόσκληση .
 • Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Δευτέρα, 16/05/2022  και ώρα 15:00 (έξι ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κτίριο του  ΚΔΒΜ  στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για  εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Κτίριο του  Κ.Δ.Β.Μ.  στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον Διευθυντή του Κ.Δ.Β.Μ.  κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
  • Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
   • την  Πρόσκληση και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
   • το Ν.4785/2021 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE