Εκτύπωση 

strengthen

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα πλαισια του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the  eligible programme area” με ακρωνύμιο “STRENGTHEN” ΚΑΙ κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"»

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  3. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ.
  4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 2/21-02-2022 έγκρισης της ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης υλοποίησης του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνύμιο “STRENGTHEN” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"»
  5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020», και του Επιμελητηρίου Σερρών ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
  6. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1. Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο ACTA AE

2. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣΜ.Ε.Π.Ε.

3. ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “STRENGTHEN” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"», προϋπολογισμού 4.800,00 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων - Δράσεις D.4.2.1 στο πλαίσιο του έργου “STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “STRENGTHEN” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"»

Πιο συγκεκριμένα οι επί μέρους δράσεις του παραπάνω έργου αφορούν :

Δράση Περιγραφή Συνολικός Προϋπ/σμός
Π 4.2.1 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το πρόγραμμα «CertifiedExecutiveofFoodSafety & QualityManagement», 20 ατόμων 2.400,00 €
Π 4.2.1 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το πρόγραμμα «Certified ExportTrade Executive», 20 ατόμων 2.400,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 €

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του έργου STRENGTHEN. Στο παρόν έργο, το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει 2 προγράμματα κατάρτισης 120 ωρών για συνολικά 40 καταρτιζόμενους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος