PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΗΜΑ

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Γ. Αραπάκης

ΤΗΛ.:, 2321045405, 23210 23640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες,24/2/2021

Αρ. Πρωτ: : 7212

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες των εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλους «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων » και «Υπάλληλος Υποδοχής /Εξυπηρέτησης Πελατών » στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» και «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία», ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με ένα (1) εξειδικευμένο στέλεχος ως υπεύθυνος διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ.), του Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ.) και της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ .

Αναλυτικότερα η θέση είναι:

ΔΡΑΣΗ Αντικείμενο που θα αναλάβει Σχέση εργασίας Προϋπολογισμός
 1. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
 2. Υπάλληλος Υποδοχής /Εξυπηρέτησης Πελατών »
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
 1. Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ.), Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ.)
 2. Ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 500€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης το στέλεχος  θα είναι υπεύθυνο  :

 1. της συνολικής διαχείρισης, παρακολούθησης και υποστήριξης του Ο.Σ.Τ.Κ., του ΟΣΣ και της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ
 2. για την τεχνική  υποστήριξη και παρακολούθηση του συστήματος LMS(Moodle) και την ενημέρωσή του σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
 3. για την ενημέρωση και συνεργασία με τους ωφελούμενους – καταρτιζόμενους όπως και με εκπαιδευτές και στελέχη της κατάρτισης για την παροχή οδηγιών, κωδικών και αρχείων εκπαιδευτικού υλικού καθώς και όλων των υποστηρικτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στη δράση της κατάρτισης και καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.
 4. για την  εξαγωγή αναφορών συμμετοχής των εκπαιδευομένων .
 5. για τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο LMS.
 6. Συμμετέχει σε συναντήσεις με στόχο την οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με τα στελέχη και τους υπεύθυνους των λοιπών δράσεων που υποστηρίζουν το έργο

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση έργου με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και διάρκεια ενός έτους .

Άμεσα καθήκοντα η διαχείριση, η παρακολούθηση και υποστήριξης του Ο.Σ.Τ.Κ.,  του ΟΣΣ και η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ με την χρησιμοποίηση WordPress.

Σε περίπτωση υλοποίηση νέων εξ αποστάσεως προγραμμάτων από το ΚΕΔΙΒΙΜ η αμοιβή του θα καθορίζεται από τον αριθμό των καταρτιζομένων, τον όγκο εργασίας , και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίησης του κάθε έργου.

Επίσης θα παραβρίσκεται εφόσον ζητηθεί  από τον Φορέα στους ελέγχους που θα γίνουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις ελεγκτικές αρχές, μέχρι και τρία χρόνια μετά την ημερομηνία της τελευταίας χρηματοδότησης του προγράμματος.

Μετά την λήξη της δράσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα ανανέωσής της.

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική 
 3. Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου (C)
 4. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη LMSMoodle

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 1. Επαγγελματική Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 2. Επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 3. Διδακτική εμπειρία στη χρήση του LMSMoodle

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία, η οποία  βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα .
 2. Βιογραφικό σημείωμα,
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδικά ψηφία
 5. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Βεβαίωση εμπειρίας από το ταμείο ασφάλισης, συμβάσεις ή βεβαιώσεις για την Επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα του από τους φορείς όπου έχει διεξαχθεί, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ιδιωτεύουν απαιτείται και η προσκόμιση παραστατικών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια της άσκησης επαγγέλματος. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Σε αυτή θα συνεκτιμηθούν πέρα από τα τυπικά προσόντα τους, η συνολική επαγγελματική εικόνα των υποψηφίων,  η περαιτέρω εξειδικευμένη εμπειρία τους, η δυνατότητα συνεργασίας , διαχείρισης και ολοκλήρωσης των δράσεων του έργου κ.λ.π.

Για την αξιολόγηση των Απαραίτητων & Επιπρόσθετων προσόντων θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο A.E.I. (όπως περιγράφεται παραπάνω)

Άριστα (8,50-10): 150 μονάδες

Λίαν Καλώς (6,50-8,49): 100 μονάδες

Καλώς (5,00-6,49): 50 μονάδες

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη LMS Moodle 150 μονάδες
Επαγγελματική Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

<3 έτη: 100 μονάδες

>3 έτη: 150 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 100 μονάδες
Διδακτική εμπειρία στη χρήση του LMS Moodle 20 μονάδες ανά 100 ώρες
Συνέντευξη 300 μονάδες

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την  αίτηση και τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο  φάκελο  στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

Τέρμα Ομονοίας

ΤΗΛ 2321045405

 Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για τρεις  ημέρες δηλαδή έως 1/3/2021 και θα ανοιχθούν στις 2/03/2021 .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

Στοιχεία ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου» (ονοματεπώνυμο διεύθυνση τηλ. επικοινωνίας).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γιατην«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7212/24-02-2021»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:1-03-2021.

Ναμηνανοιχτείαπότηνταχυδρομικήυπηρεσίαή τοπρωτόκολλο

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE