Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

rollbaner ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Σέρρες, 13/02/2018

Αρ. Πρωτ: 6104

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.7.2. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "INTEGRATING BULGARIA-GREECE CROSS-BORDER SIGNIFICANCE HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL ASSETS INTO ONE SUSTAINABLE THEMATIC TOURIST DESTINATION" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “BORDERLESS CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης ‘Hospitality and Catering’ που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 4.7.2. του έργου "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination" και ακρωνύμιο “BORDERLESS CULTURE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αντικείμενο CPV:

38412000-6 Θερμόμετρα    
39221123-5 Ποτήρια    
39221250-4 Καράφες    
39514100-9 Πετσέτες    
44618320-4 Πώματα    
44619000-2 Άλλα δοχεία    
39221110-1 Πιατικά    
39513100-2 Τραπεζομάντιλα    

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης ‘Hospitality and Catering’ που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 4.7.2. του έργου "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination" και ακρωνύμιο “BORDERLESS CULTURE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και συγκεκριμένα:

Είδος Ποσότητα Τιμή
Πιάτα ρηχά 12 τμχ 350€
Ποτήρια ερυθρού κρασιού με πόδι 12 τμχ
Ποτήρια λευκού κρασιού με πόδι 12 τμχ
Ποτήρια για πόρτο με πόδι 12 τμχ
Ποτήρια μακρόστενα για ούζα 4 oz 12 τμχ
Πτυελοδοχεία μικρά 4 τμχ
Ανοιχτήρι δύο σταδίων 2 τμχ
Θερμόμετρο οίνου 1 τμχ
Πώμα ελεγχόμενης ροής 6 τμχ
Drop stop 6 τμχ
Πετσέτα φιάλης σκουρόχρωμη με τρύπα 1 τμχ
Πετσέτα λευκή για σερβίρισμα κρασιού 1 τμχ
Σαμπανιέρα μεταλλική 1 τμχ
Σαμπανιέρα διάφανη 6 φιαλών 1 τμχ
Καράφα ερυθρού οίνου 2 τμχ
Καράφα λευκού οίνου 1 τμχ
Τραπεζομάντηλο λευκό 2 τμχ

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και το κόστος αποστολής.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας θα είναι εντός 3 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αραπάκη Γεώργιο τηλ. 23210 45405 (email).

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναλυτικά:

2.1. Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ

- Ποσοστό ΦΠΑ 24%.

- Τελική τιμή

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία .

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται.

Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.000,00    
ΦΠΑ 24% 240,00    
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1.240,00    

2.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.

2.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς, ενώ σε ενδεχόμενη αυξομείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους δεν επηρεάζει το συνολικό τίμημα.

2.4 Στις προσφερόμενες τιμές δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση.

2.5 Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μέχρι την 19/02/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της κεντρικής δομής του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες.

Οφάκελοςτηςπροσφοράςθαπρέπειναφέρειτιςπαρακάτωενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.7.2. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "INTEGRATING BULGARIA-GREECE CROSS-BORDER SIGNIFICANCE HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL ASSETS INTO ONE SUSTAINABLE THEMATIC TOURIST DESTINATION" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “BORDERLESS CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-02-2018.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. Τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών προμήθειας.

Η παράδοση-παραλαβή θα γίνει στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες και τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και κάθε νόμιμη κράτηση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

 


Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE