Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Σέρρες, 1/7/2022

Αρ. Πρωτ: 7689

Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο της δράσης D5.1.1 του έργου με τίτλο «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «Fashion Employment Hub»με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α/8-8-2016(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/τ.Α/13-07-2010),περίενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»και άλλες διατάξεις.
  3. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών,μελετών,έργωνκαι προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ.
  4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 1/2022 έγκρισης της ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»
  5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ CBC PROGRAMME «Interreg IPA "Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020», και του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
  6. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών), για τις ανάγκες της δράσης D5.1.1 του έργου με τίτλο «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες μέχρι την 7/7/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., και θα ανοιχθούν στις 11/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE