Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κε.Δι.Βι.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pr. No: 7675

Serres, 21/06/2022

                        

                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ) ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ E- LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «Fashion Employment Hub» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020», ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με εξειδικευμένα στελέχη, για την υλοποίηση αξιολόγησης και μετάφρασης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης των δράσεων κατάρτισης του έργου.

The Life Long Learning Level Center of Region of Central Macedonia, in the framework of the implementation of the Action of the project with title «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» and acronym «Fashion Employment Hub» with MIS 5060352 under the IPA CBC Programme “INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”, issue a public call for expression of interest in order to proceed with Expert Services Contract with executive(s) for the implementation of training actions evaluation and translation of LMS Learning Management System.

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση αφορά τα παρακάτω:

Specifically, the announcement concerns the following:

Δράση/

Action

Σύντομη Περιγραφή/

Short Description

Παραδοτέα/

Deliverables

Σχέση εργασίας/

Type of Contract

Διάρκεια Σύμβασης/

Contract Duration

Προϋπολογισμός

(συμπ/νου Φ.Π.Α. και ΕΦΚΑ) /

Ammount

(including VAT etc)

Action 3.1.3: Scientific Expertise will be responsible to Translate of the management

Guides for the trainers trainees and the operators of e- Learning Management System (LMS) from English to North Macedonian

Σύνταξη του οδηγού διαχείρισης για τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και τους χειριστές του e- Learning Management System (LMS) από τα αγγλικά στην γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας

Σύνταξη του οδηγού διαχείρισης για τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές και τους χειριστές του e- Learning Management System (LMS) από τα αγγλικά στην γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

ΣΥΜΒΑΣΗΕΡΓΟΥ

/

EXPERT SERVICE

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 19/05/2023

/

From contract signing date

until 19/05/2023

3.000€
Translation of the management guides for the trainers trainees and the operators of e- Learning Management System (LMS) from English to North Macedonian

Translation of the management guides for the trainers trainees and the operators of e- Learning Management System (LMS) from English to North Macedonian.

Action 4.1.4: Scientific Expertise will be responsible to input to project evaluation study regarding training activities

Αξιολόγηση εκπαίδευσης NMK. Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

/

EXPERT SERVICE

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 19/05/2023

/

From contract signing date until 19/05/2023

3.000€
3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Training evaluation for NMK. An external expertise will be responsible for the evaluation of the NMK training programs QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN THE LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAN LANGUAGE AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
3 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH

Οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • [CPV 80521000-2]  Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
  • [CPV 80530000-8] Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης
  • [CPV 79530000-8] Υπηρείες μετάφρασης

Η αίτηση συμμετοχής θα γίνει με την υποβολή «Επιστολής Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος »  η οποία θα έχει τις  ακόλουθες κατά σειρά ενότητες :

The expression of interest will be made by submitting a “Letter of Expression of Interest” which will include in order the following sections:

  1. Αίτηση Φυσικού ή Νομικού προσώπου με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού προσώπου / διακριτική ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ/∆ΟΥ,  ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, Απαραίτητα & Επιπρόσθετα προσόντα ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Application of the Natural Person or Legal Entity with the data of the person concerned (name of natural person or legal entity title / distinctive title, address, TAX number, start date of business activityrequired & additional qualifications) ANNEX I

  1. Οικονομική προσφορά ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ

Financial offer TABLE I & II.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

The President of the Board of Directors of the Life Long Learning Center of Region of Central Macedonia

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Panagiotis Spyropoulos

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE