Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

strengthen

ΚΔΜΒ 2 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202633

ΚΔΒΜ 1 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202632

Σέρρες,28/12/2021

Αρ. Πρωτ:7400

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Certified Executive of Food Safety & Quality Management»

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

“Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” και ακρωνύμιο “STRENGTHEN”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Certified Executive of Food Safety & Quality Management» στο πλαίσιο τηδράσης 4.2.1 του έργου“Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” και ακρωνύμιο ‘’STRENGTHEN”. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και έχουν αποφοιτήσει, από σχετικές σχολές ή ιδρύματα εκπαίδευσης ή λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας να έχουν διετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο πιστοποίησης ή σε συναφή αντικείμενα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1 Certified Executive of Food Safety & Quality Management 20 120 0

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας
ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣΟΛΙΚΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση

1.2. Κόστος Ποιότητας

1.3. Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΑΙΤΕΧΝΙΚΕΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ανάλυση βασικών εργαλείων ποιότητας

2.2. Διαχείριση κινδύνου (θεωρία και τεχνικές)

ΑΣΦΑΛΕΙΑΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑΤΡΟΦΙΜΩΝ

3.1. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) / Φορείς 3.2. Φυσικοί, Μικροβιολογικοί και Χημικοί Κίνδυνοι

3.3. Οι μικροοργανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους – Έλεγχος μικροοργανισμών

3.4. Ανάλυση επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 4.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000

4.3. Μελέτες περίπτωσης / Παραδείγματα εφαρμογών συστημάτων ISO 9001 & ISO 22000 σε επιχειρήσεις τροφίμων

ΥΓΙΕΙΝΗΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.1. Τροφοδηλητηριάσεις

5.2. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

5.3. Εργασιακό περιβάλλον

5.4. Πρακτικές Καθαρισμού

5.5. Μιάσματα και έλεγχος

ΤΕΧΝΙΚΕΣΕΞΕΥΡΕΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 Τεχνικές έρευσης εργασίας
ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΕΡΓΑΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ 7.1 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
ΥΓΙΕΙΝΗΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ 8.1 Υγιεινή και ασφάλεια στην επιχείρηση
ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9.1 Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων
ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣΑΡΧΗΣΤΗΣΜΗΔΙΑΚΡΙΗΣΗΣ 10.1 Εφαρμογή της αχρής της μη διάκρισης

Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ., η οπόια βρίσκεται στην Οδό Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. www.kekpkm.gr από 28/12/2021 έως 21/01/22, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00.-14.00.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στα τηλέφωνα 2321045405 και 232137865.

Καλαθάς Αθανάσιος

Δ/ΝΤΗΣ  Κ.Δ.Β.Μ.. Π.Κ.Μ.

Συνημμένα:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων (σε μορφή docx και pdf)

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE