Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Γ. Αραπάκης

ΤΗΛ.:, 2321045405, 23210 23640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες, 24/4/2020

Αρ. Πρωτ: : 6997

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Business and tourism management» και για την ολοκλήρωσή του με τη μορφή e-learningλόγω COVID19 που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου «PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER» και ακρωνύμιο «ToCULTER» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες, ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με εξειδικευμένο στέλεχος , για την υλοποίηση των ωρών τηλεκατάρτισης του προγράμματος.

Αναλυτικότερα η θέση είναι:

ΔΡΑΣΗ Αντικείμενο που θα αναλάβει Σχέση εργασίας

Προϋπο-

λογισμός

Δράση3.4.1:πρόγραμμακατάρτισης «Business and tourism management»e- Learning Management System (LMS) development ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ E-LEARNING ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LMS ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 1.000€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο :

 1. για την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση του συστήματος LMS (Moodle) και την ενημέρωσή του σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
 2. για την ενημέρωση και συνεργασία με τους ωφελούμενους – καταρτιζόμενους όπως και με εκπαιδευτές και στελέχη της κατάρτισης για την παροχή οδηγιών, κωδικών και αρχείων εκπαιδευτικού υλικού καθώς και όλων των υποστηρικτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στη δράση της κατάρτισης και καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.
 3. για την εξαγωγή αναφορών συμμετοχής των εκπαιδευομένων .
 4. για τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο LMS.
 5. Συμμετέχει σε συναντήσεις με στόχο την οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με τα στελέχη και τους υπεύθυνους των λοιπών δράσεων που υποστηρίζουν το έργο

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση έργου με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση θα ανανεωθει χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Επίσης θα παραβρίσκεται εφόσον ζητηθεί από τον Φορέα στους ελέγχους που θα γίνουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις ελεγκτικές αρχές, μέχρι και τρία χρόνια μετά την ημερομηνία της τελευταίας χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη της δράσης στις 2/7/2020 συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων του συγκεκριμένου έργου. Μετά την λήξη της δράσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα ανανέωσής της.

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική
 3. Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2)
 4. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη LMSMoodle

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 1. Επαγγελματική Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 2. Επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 3. Διδακτική εμπειρία στη χρήση του LMSMoodle

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα .
 2. Βιογραφικό σημείωμα,
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδικά ψηφία
 5. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Βεβαίωση εμπειρίας από το ταμείο ασφάλισης, συμβάσεις ή βεβαιώσεις για την Επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα του από τους φορείς όπου έχει διεξαχθεί, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ιδιωτεύουν απαιτείται και η προσκόμιση παραστατικών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια της άσκησης επαγγέλματος. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Σε αυτή θα συνεκτιμηθούν πέρα από τα τυπικά προσόντα τους, η συνολική επαγγελματική εικόνα των υποψηφίων, η περαιτέρω εξειδικευμένη εμπειρία τους, η δυνατότητα συνεργασίας , διαχείρισης και ολοκλήρωσης των δράσεων του έργου κ.λ.π.

Για την αξιολόγηση των Απαραίτητων & Επιπρόσθετων προσόντων θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο A.E.I. (όπως περιγράφεται παραπάνω)

Άριστα (8,50-10): 150 μονάδες

Λίαν Καλώς (6,50-8,49): 100 μονάδες

Καλώς (5,00-6,49): 50 μονάδες

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη LMS Moodle 150 μονάδες
Επαγγελματική Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

<3 έτη: 100 μονάδες

>3 έτη: 150 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 100 μονάδες
Διδακτική εμπειρία στη χρήση του LMS Moodle 20 μονάδες ανά 100 ώρες
Συνέντευξη 300 μονάδες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

Τέρμα Ομονοίας

ΤΗΛ 2321045405

Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή,

από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για πέντε ημέρες δηλαδή έως 29/4/2020 και θα ανοιχθούν στις 30/04/2020 .

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

Στοιχεία ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου» (ονοματεπώνυμο διεύθυνση τηλ. επικοινωνίας , ).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γιατην«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6697/24-04-2020»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29-04-2020.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση σε μορφή pdf

Αίτηση στελέχους σε μορφή pdf

Αίτηση στελέχους σε μορφή doc

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE