Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Σέρρες, 13/11/2017

Αρ. Πρωτ. 5099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 60 ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών, πρόκειται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι  ειδών  συνολικού προϋπολογισμού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών εξόδων.

Α/Α Περιγραφή Ποσό τητα Ημέρες CPV Προϋπολο γισμός χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α. Συνολικός Προϋπολο γισμός με Φ.Π.Α.
1.

Καφές (γαλλικός) – Τσάι- Νερά εμφιαλωμένα

30 10

CPV 1586000-4 ΚΑΦΕΣ ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

41110000-3 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

483,87 116,13 600,00 €
2

Κυκλικά κατά την διάρκεια του προγράμματος Bουτήματα  Βουτύρου

Κέικακια

30 10

CPV 15811500-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ

CPV 15810000-9 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑ ΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ         483,87 116,13 600,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ πρόκειται να υλοποιήσει 2 πρόγραμμα κατάρτισης (27 καταρτιζόμενοι ανά πρόγραμμα κατάρτισης) .  Η προμήθεια των εδεσμάτων θα γίνει σε χώρο και ημέρες που θα υποδειχτούν από το ΚΕΔΙΒΙΜ για 5 δια ζώσης συναντήσεις ανά  πρόγραμμα.  

 


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει  μέχρι την 16/11/2017  και ώρα 14:00,   ταχυδρομικώς / ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: τέρμα Ομονοίας, κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ), 62100, Σέρρες.

Οφάκελοςτηςπροσφοράςθαπρέπειναφέρειτιςπαρακάτωενδείξεις:

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Για την «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΔΕΣΜΆΤΩΝ ΣΕ 60 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
»


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών


Κ
ΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-11-2017.

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο


 

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα και τα είδη των εδεσμάτων.
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
  • Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.
  • Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η παράδοση θα γίνει σε χώρο και ημέρες που θα υποδείξει  το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Σερρών  και τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

  


Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE