Εκτύπωση 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ 2 Π.Κ.Μ. ως εκπαιδευτής μπορείτε να αποστέλλετε τα βιογραφικά σας στο γραφείο επικοινωνίας και ενημέρωσης στις Σέρρες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Η εισαγωγή στο μητρώο εκπαιδευτών παρέχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του οποίου έργο είναι, μεταξύ άλλων, και η διασφάλιση της ποιότητας όλων των συντελεστών της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, μέσω της Πιστοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, τα Στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή στο μητρώο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

http://www.eoppep.gr