PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

 

 

Programme logo

 

Serres, 04/06/2018

                       

                                                            Pr. No6243

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο ToCULTER, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ διασυνοριακό πρόγραμμα «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020», ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με εξειδικευμένα στελέχη, για την υλοποίηση αξιολόγησης των δράσεων κατάρτισης του έργου.

The Life Long Learning Level 2 Center of Region of Central Macedonia), in the framework of the implementation of the Action 5.4.1. of the project with title “Promote tourism and Culture through the water” and acronym ToCULTER under the IPA CBC Programme “Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, issue a public call for expression of interest in order to proceed with Expert Services Contract with executive(s) for the implementation of training actions evaluation.

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση αφορά τα παρακάτω:

Specifically, the announcement concerns the following:

Δράση/

Action

Σύντομη Περιγραφή/

Short Description

Παραδοτέα/

Deliverables

Σχέση εργασίας/

Type of Contract

Διάρκεια Σύμβασης/

Contract Duration

Προϋπολογισμός

(συμπ/νου Φ.Π.Α. και ΕΦΚΑ) /

Ammount

(including VAT etc)

Action 5.4.1..: Scientific Expertise will be responsible to input to project evaluation study regarding training activities

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗΕΡΓΟΥ

/

EXPERT SERVICE

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 02/10/2019

/

From contract signing date until 02/10/2019

2.500€
3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF THREE (3) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN GREECE QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN GREEK AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
3 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH

Action 5.4.1..: Scientific Expertise will be responsible to input to project evaluation study regarding training activities

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

/

EXPERT SERVICE

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 02/10/2019

/

From contract signing date until 02/10/2019

2.500€
4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF FOUR (4) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN THE LANGUAGE OF THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
4 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH

Η αίτηση συμμετοχής θα γίνει με την υποβολή «Επιστολής Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος »  η οποία θα έχει τις  ακόλουθες κατά σειρά ενότητες :

The expression of interest will be made by submitting a “Letter of Expression of Interest” which will include in order the following sections:

 1. Αίτηση Φυσικού ή Νομικού προσώπου με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού προσώπου / διακριτική ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ/∆ΟΥ,  ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, Απαραίτητα & Επιπρόσθετα προσόντα ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Application of the Natural Person or Legal Entity with the data of the person concerned (name of natural person or legal entity title / distinctive title, address, TAX number, start date of business activityrequired & additional qualifications) ANNEX I

 1. Οικονομική προσφορά ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ

Financial offer TABLE I & II.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

DUTIESANDRESPONSIBILITIES

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης το/τα στέλεχος/η θα είναι υπεύθυνος/α για τις κάτωθι ενέργειες:

In the framework of the above actions, the executive(s) will be responsible for the following actions:

 1. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης (ενδιάμεσης και τελικής) τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, με τίτλους «Spa management», «Restaurant and service techniques» και «Business and tourism  management». Αναλυτικότερα, το στέλεχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερωτηματολογίων ενδιάμεσης αξιολόγησης, (μετά την έναρξη και πριν τη λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης) και τελικής αξιολόγησης (κατά τη λήξητου κάθε προγράμματος κατάρτισης), με σκοπό τη παρατήρηση της εξέλιξης και της προόδου των εκπαιδευομένων, τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της οργάνωσης, μεθόδων, μέσων, εμπλεκόμενων ομάδων (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι κ.ά.) κλπ, και να βελτιωθούν ανάλογα με την ανατροφοδότηση.

1)         Responsible for planning and implementation of an evaluation system (intermediate and final) of three (3) training programs that will be implemented in Greece, with titles «Spa management», «Restaurant and service techniques» and «Business and tourism  management». More specifically, the executive(s) is responsible for design and development of questionnaires for intermediate evaluation (after the beginning and before the end of each training program) and for final evaluation (at the end of each training program), in order to observe the trainees’ development and progress, to monitor the efficiency and effectiveness of the organization, methods, tools, involved groups (trainers, trainees and other) etc and to improve according to the feedback.

 1. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης (ενδιάμεσης και τελικής) τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, το στέλεχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερωτηματολογίων ενδιάμεσης αξιολόγησης, (μετά την έναρξη και πριν τη λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης) και τελικής αξιολόγησης (κατά τη λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης), με σκοπό τη παρατήρηση της εξέλιξης και της προόδου των εκπαιδευομένων, τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της οργάνωσης, μεθόδων, μέσων, εμπλεκόμενων προσώπων (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι κ.ά.) κλπ, και να βελτιωθούν ανάλογα με την ανατροφοδότηση.

2)         Responsible for planning and implementation of an evaluation system (intermediate and final) of four (4) training programs that will be implemented in the former Yugoslav Republic of Macedonia.. More specifically, the executive(s) is responsible for design and development of questionnaires for intermediate evaluation (after the beginning and before the end of each training program) and for final evaluation (at the end of each training program), in order to observe the trainees’ development and progress, to monitor the efficiency and effectiveness of the organization, methods, tools, involved groups (trainers, trainees and other) etc and to improve according to the feedback.

 1. Είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Εκθέσεις Αξιολόγησης.

3)          Responsible for presenting the evaluation results at Evaluation Reports.

 1. Συμμετέχουν σε συναντήσεις με στόχο την οργάνωση της αξιολόγησης και τη συνεργασία με τα στελέχη και τους υπεύθυνους των προγραμμάτων κατάρτισης.

4)         Take part in meetings for planning the evaluation and to cooperate with other executives and training programs supervisors.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

RIGHTTOPARTICIPATE

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και από τις δύο χώρες.

Right to participate have all natural persons or legal entities from both countries.

Οι υποψήφιοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να αιτηθούν για την υλοποίηση της αξιολόγησης των προγραμμάτων μίας εκ των δύο χωρών.

Candidates (natural persons and legal entities) may apply for the programs evaluation only of one country.

Επίσης, η ανάθεση (σε φυσικό ή νομικό) δύναται να αφορά ολόκληρο το έργο ή τμήμα αυτού, δηλαδή είτε την αξιολόγηση στη μία από τις δύο χώρες είτε και στις δύο χώρες.

 Also, the assignment (natural persons or legal entities) may concern the entire project or part of it, that is, the evaluation in one of the two countries or in both countries.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στην περίπτωση των φυσικών προσώπων έχουν και κάτοικοι της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Finally, it is clarified that residents of the former Yugoslav Republic of Macedonia have the right to apply in the case of natural persons.

Ο/Οι υποψήφιος/οι που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση έργου με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, κατόπιν έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, οι συμβάσεις του/των στελέχους/ών δύναται να ανανεωθούν χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Επίσης το/τα στέλεχος/η θα παραβρίσκονται εφόσον ζητηθεί  από τον Φορέα στους ελέγχους που θα γίνουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις ελεγκτικές αρχές, μέχρι και τρία χρόνια μετά την ημερομηνία της τελευταίας χρηματοδότησης του προγράμματος.

Executive(s) will provide their services via an Expert Services Contract which enters into force on the date of signing. Duration of the Contract cannot surpass the project’s duration. In case of project’s extension, after the approval of the Programmes’ Managing Authority, Contracts may be renewed without any additional financial burden of the L.L.C. of Region of Central Macedonia. Additionally, executives are obligated to attend to any possible audits by competent authorities within a period of three years after the last project’s funding date.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων του συγκεκριμένου έργου. Μετά την λήξη της δράσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα ανανέωσής της.

The implementation of the project concerns a period of time beginning on the date of signing the contract until the closure of the corresponding action, including any extension of the project. After the closure of the actions, the Contract will automatically expire and the second contractor has no right for Contract renewal and/or compensation.

Το μέγιστο συνολικό ποσό αμοιβής για το (κάθε) στέλεχος θα καταβληθεί μόνο στην περίπτωση που υλοποιηθεί το 100% της δράσης και το 100% των συμφωνηθέντων, σε αντίθετη περίπτωση η αμοιβή που καταβάλλεται μειώνεται γραμμικά σε σχέση με την μείωση που θα προέλθει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της δράσης. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου απαιτείται. Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με τις χρηματορροές του συνολικού έργου. Τα απαιτούμενα παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

(Each) Executive’s maximum overall payment amount will be provided only after the 100% implementation of both the action and the agreed terms, otherwise payment decreases linearly according to the reduction on the project approved budget.  Payment amount includes any legal deduction and V.E.T., where needed. All required documents’ edition will be in line with the current legislation. The amounts will be paid according to the flow of funds from the European Commission.

Κάθε υποψήφιος που θα επιλεγεί δεν καθίσταται υπάλληλος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2., δεν θα είναι κύρια και αποκλειστικά απασχολούμενος σε αυτό και θα μπορεί  να προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες του και σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες ή φορείς ή να απασχολείται σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της ειδικότητάς του.

Any candidate selected will not become an employee of L.L.C., will not be exclusively employed at it and will be able to offer his services to other companies or bodies or to be employed in any another subject.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - REQUIRED QUALIFICATIONS

 1. Πτυχίο ΠΕ Ανθρωπιστικών - Οικονομικών – Μηχανικών – Θετικών Σπουδών - DegreeinhumanitiesEconomics- EngineeringSciences
 2. Πιστοποιημένη Άριστη / Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1 ή Γ2/CCertifiedExcellent / Verygoodknowledge of the English language
 3. ΠιστοποιημένηΓνώση H/Y – Certified Computer skills
 4. ΆριστηγνώσηγλώσσαςτηςπρώηνΓιουγκοσλαβικήςΔημοκρατίαςτηςΜακεδονίας (αφοράτηναξιολόγησητωνπρογραμμάτωνστηνπρώηνΓιουγκοσλαβικήΔημοκρατίατηςΜακεδονίας) -       Excellent knowledge of the former Yugoslav Republic of Macedonia language (regarding the evaluation of the training programs that will be implemented in the former Yugoslav Republic of Macedonia)

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ: -

ADDITIONAL QUALIFICATIONS TO BE CONSIDERED AS ASSETS

 1. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο. -  MasterPhDinrelevantfield.
 2. ΕπαγγελματικήεμπειρίασεδράσειςΕυρωπαϊκώνπρογραμμάτων. -                                               Professional experience in E.U. Funded cross-border Programmes’ actions.
 3. Εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων - Specialized experience in evaluation planning and implementation of training actions 
 4. Εξειδικευμένηεμπειρίαστοσχεδιασμόκαιτηνυλοποίησηαξιολόγησηςδράσεωνευρωπαϊκώνπρογραμμάτων - Specialized experience in evaluation planning and implementation of actions in E.U. Funded Programmes

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ACTION BUDGET

Δράση - Action Περιγραφή - Description

Ποσό

(χωρίςΦΠΑ)

Amount (without VAT)

ΦΠΑ

VAT

Ποσό

(με ΦΠΑ)

Amount (including VAT)

Action 5.4.1..:  Scientific Expertise will be responsible to input to project evaluation study regarding training activities ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016,13 483,87€ 2.500€
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF THREE (3) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN GREECE
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016,13 483,87€ 2.500€
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF FOUR (4) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL   4032,26 967,74 € 5.000,00 €

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των παρακάτω πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.

The Financial Offer is submitted by completing the following Financial Offer Tables.

ΠΙΝΑΚΑΣΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ

TABLE 1: PROJECT BUDGET

Κατηγορίες  - Categories Παραδοτέα - Deliverables

Ποσό

(χωρίςΦΠΑ)

Amount (without VAT)

ΦΠΑ

VAT

Ποσό

(μεΦΠΑ)

Amount (including VAT)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)      
3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF THREE (3) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN GREECE QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN GREEK AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
3 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)      
4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION OF FOUR (4) TRAINING PROGRAMS, WITH 20 PARTICIPANTS EACH, THAT WILL BE IMPLEMENTED IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN THE LANGUAGE OF THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
4 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH
ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL     € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

TABLE 2: CONTRACTORS’ TOTAL FINANCIAL OFFER

Τελική προσφερόμενη τιμή

Final Offered Price

Μονάδα

Currency Unit

Αριθμητικώς

Numerically

Ολογράφως

Written in words

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Final price without VAT

ΕΥΡΩ

EURO

   
VAT

ΕΥΡΩ

EURO

   
Final price including VAT

ΕΥΡΩ

EURO

   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - DOCUMENTATION

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Required Documents:

 1. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία, η οποία  βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα . -Application form with photo (available at www.kekpkm.gr).
 2. Βιογραφικό σημείωμα -
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου - I.D. Passportcopy
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδικά ψηφία -            Copy of the degree certificate
 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας / Γλώσσας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας - English language or language of the former Yugoslav Republic of Macedonia certificate
 6. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης γνώσης Η/Υ - Computer skills certificate

Γιαταεπιπρόσθεταπροσόντα - Additional qualifications documents

 1. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε συναφές αντικείμενο -                                Master or PhD in relevant field copy
 1. Βεβαίωση εμπειρίας από το ταμείο ασφάλισης, συμβάσεις ή βεβαιώσεις για την Επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα του από τους φορείς όπου έχει διεξαχθεί, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ιδιωτεύουν απαιτείται και η προσκόμιση παραστατικών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια της άσκησης επαγγέλματος. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Professional experience should be proven submitting social security documentation, copies of employment contracts or a written confirmation from the employer, along with an English translation. Note that both period of employment/services and the type of contract should be clearly mentioned. In case of self-employment work experience documents may include business/company registration document or proof of business conducted with clients. Work experience concerns time after obtaining the degree.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Σε αυτή θα συνεκτιμηθούν πέρα από τα τυπικά προσόντα τους, η συνολική επαγγελματική εικόνα των υποψηφίων,  η περαιτέρω εξειδικευμένη εμπειρία τους, η δυνατότητα συνεργασίας, διαχείρισης και ολοκλήρωσης των δράσεων του έργου κ.λ.π.

            The preliminary check of application forms’ and accompanying may be followed by interviews that will be performed, in date and time that will be announced to candidates. Interviews will be performed by an Evaluation Committee, with candidates that fulfill the requirements of the announcement. Apart from required qualifications, the overall professional image, the specialized experience, the ability to manage and integrate the programs’ actions will be evaluated among others.


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – TENDER DOSSIER

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την  αίτηση και τα δικαιολογητικά   στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Κεντρική Δομή

Σέρρες, τέρμα Ομονοίας

ΤΗΛ.: 2321023640, 2321045405

Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή,

από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για πέντε ημέρες δηλαδή έως 18/06/2018 και θα ανοιχθούν στις 19/06/2018 .

Applications and all required supplemental documents must be submitted at:

Life Long Learning Level 2 Center of Region of Central Macedonia

Central Offices,

Terma Omonoias,62100, Serres, Greece,

TEL.: +030 2321 0 23640, +030 2321 0 45405

09:00-14:00, Monday-Friday

from the next day of the publication of the announcement and for five days, until 18/06/2018 and will be opened on 19/06/2018.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

The tender dossier should bear the following indications:

«Στοιχεία ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου» (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού προσώπου / διακριτική ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ /  ∆ΟΥ ,  ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γιατην«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6243/04-06-2018»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:18-06-2018.

                           Ναμηνανοιχτείαπότηνταχυδρομικήυπηρεσίαή τοπρωτόκολλο

 

“Data concerned the interested natural person or legal entity” (name of natural person or legal entity title / distinctive title, address, TAX number, start date of business activity)

OFFER

For the “CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST 6243/04-06-2018”

CONTRACTING AUTHORITY: LOFE LONG LEARNING LEVEL 2 CENTER OF REGION OF CENTRAL MACEDONIA – REGIONAL UNIT OF SERRES

DEADLINE FOR TENDERS SUBMISSION: 18/06/2018

Not to be opened by the postal service or the protocol

Οφάκελοςτηςπροσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θαπρέπειναπεριλαμβάνειτακάτωθι:

The tender dossier should include the following on a blocking penalty:

 • Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα (στην περίπτωση νομικών προσώπων) του φυσικού προσώπου ή του υπεύθυνου του νομικού προσώπου.

An economic offer that clearly shows the price offered with the signature and stamp (in case of legal entities) of the natural person or the person in charge of the legal entity.

 • Αίτηση Φυσικού ή Νομικού προσώπου με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού προσώπου / διακριτική ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ /  ∆ΟΥ ,ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, Απαραίτητα & Επιπρόσθετα προσόντα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Application of the Natural Person or Legal Entity with the data of the person concerned (name of natural person or legal entity title / distinctive title, address, TAX number, start date of business activity required & additional qualifications) ANNEX I

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

A certificate from a competent authority that the tenderer is aware of his tax obligations.

 • Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

A certificate showing that the tenderer is aware of social security contributions

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.

Extract from a criminal record or an equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority of the Member State or of the country of origin or of the country in which the natural person or the legal entity is establishedwhich shows that the conditions of par. 1 of article 80 of Law 4412/12 are met.

 • Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά τους διαχειριστές των νομικών προσώπων ενώ στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

The obligation to extract is for the managers of legal entities while in the cases of SAs, the Managing Director and all members of the Board of Directors.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

The President of the Board of Directors of the Life Long Learning Level 2 Center of Region of Central Macedonia

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Panagiotis Spyropoulos


ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ASSESSMENTMETHOD

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές συνεκτιμώντας α) τα Απαραίτητα & Επιπρόσθετα προσόντα από την Αίτηση Φυσικού ή Νομικού προσώπου με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (80%) και β) την οικονομική προσφορά (20%) των υποψηφίων.

The Committee will evaluate the tenders taking into account (a) the  required & additional qualifications from theApplication of the Natural Person or Legal Entity with the data of the person concerned (80%) and b) the financial offer (20%) of the candidates.

ΑίτησηΦυσικούήΝομικούπροσώπου - Application of the Natural Personor Legal Entity

Η Επιτροπή διαπιστώνει καταρχήν, ότι έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

The Committee notes firstly that all the required on a blocking penalty documents have been included in the apllication.

Στην συνέχεια προβαίνει στο στάδιο της βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, και σε υπολογισμό του Συνολικού Βαθμού κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος.

The Committee at this stage scoring the evaluation criteria, which are listed in the table below, and calculate the Total Score of each offer, from which the technical capability and suitability of each tenderer will be judged.

Για την αξιολόγηση των Απαραίτητων & Επιπρόσθετων προσόντων θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος πίνακας:

The following table will be used to assess Required and Additional Qualifications:

SCORING TABLE  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο A.E.I. (όπως περιγράφεται παραπάνω)

University Degree (as described above)

200 μονάδες / points

Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Professional experience in E.U. Funded cross-border Programmes’ actions.

<3 έτη: 100 μονάδες

>3 έτη: 150 μονάδες

<3 years: 100 points

>3 years: 150 points

Εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων

Specialized experience in evaluation planning and implementation of training actions 

100 μονάδες / points

Εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολόγησης δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Specialized experience in evaluation planning and implementation of actions in E.U. Funded Programmes

100 μονάδες / points

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι  (σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)

Master in relevant field.

100 μονάδες / points

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ2/C2)

Excellent knowledge of the English language (C2)

100 μονάδες / points

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  Γλώσσας (Γ1/C1)

Very good knowledge of the English language (C1)

50 μονάδες / points

Άριστη γνώση Γλώσσας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Excellent knowledge of the former Yugoslav Republic of Macedonia language

100 μονάδες / points

Πολύ Καλή γνώση Γλώσσας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Very good knowledge of the former Yugoslav Republic of Macedonia language

50 μονάδες / points

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Computer skills

70 μονάδες / points

Συνέντευξη

Interview

200 μονάδες / points

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται με τον τύπο:

The total score of each tenderer, is calculated with the formula:

                                         Απόλυτος Βαθμός Προσόντων (κάθε προσφέρ.)

Συνολικός βαθμός = 100x

                                         Απόλυτος Βαθμός Προσόντων υψηλότερης βαθμολογικά αίτησης ( max)

όπου Απόλυτος Βαθμός Προσόντων υψηλότερης βαθμολογικά αίτησης max = η απόλυτη βαθμολογία της αίτησης με την υψηλότερη βαθμολογία.

                                         Absolute Score of qualifications (of each tenderer)

Total Score=100x

                                        Absolute Score of qualifications of the Offer with the highest score (max)

Where Absolute Score of qualifications of the Offer with the highest score max = the absolute score regarding  qualifications of the application with the highest score

ΟικονομικέςΠροσφορές – Financial Offers

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο:

The Financial Offers scoring bidders will be as follows.

Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του, ως εξής:

For each tenderer the Total Score of Financial Offer will be calculated as follows:

                                                                                                Συνολική Οικονομική Προσφορά  χαμηλότερη)

 Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς =100x

                                                                                                Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος

           

                                                                                    Total Financial Offer (lowest)

Total Score of Financial Offer=           100x

                                                                                    Total Financial Offer of Tenderer

Η Συνολική Προσφορά κάθε προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο τύπο:

The Total Offer of each tenderer will be calculated according to the formula:

Συνολική Προσφορά = (Συνολικός βαθμός αίτησης x 80) + (Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς x 20)

                                   

Total Offer = (Total application Score x 80) + (Total Score of Financial Offer x 20)

 

Συνημμένα - Attached:

1. Αίτηση Φυσικού και Νομικού Προσώπου (μορφή Doc)

2. Αίτηση Φυσικού και Νομικού Προσώπου (μορφή pdf)

3. Physical Person and Legal Entity Application (Doc form)

4. Physical Person and Legal Entity Application (Pdf form)

 

Για να δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

To see the Call in pdf form click here. 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE