Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Σέρρες, 07/09/2017

Αρ. πρωτ.: 5042

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 17 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών, πρόκειται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι  ειδών  συνολικού προϋπολογισμού 170,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών εξόδων.

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Ημέρες CPV Προϋπο-λογισμός χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α. Συνολικός Προϋπο-λογισμός με Φ.Π.Α.
2

Κυκλικά κατά την διάρκεια του προγράμματος Bουτήματα  Βουτύρου

Κέικακια

17 20

CPV 15811500-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ

CPV 15810000-9 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

137,10 32,90 170,00 €
ΣΥΝΟΛΟ         137,10 32,90 170,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 12-09-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το πρόγραμμα κατάρτισης  θα έχει διάρκεια 20ημερών και η προμήθεια των ανωτέρω αγαθών θα γίνεται καθημερινά καθ΄όλη την διάρκεια του προγράμματος κυκλικά . 


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει  μέχρι την 11/09/2017  και ώρα 14:00,   ταχυδρομικώς / ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: τέρμα Ομονοίας, κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ), 62100, Σέρρες.

Ο φάκελος τη ςπροσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΔΕΣΜΆΤΩΝ ΣΕ 17 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-09-2016 .

 

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

 

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα και είδη των εδεσμάτων.
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
  • Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.
  • Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η παράδοση-θα γίνει στην δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Τέρμα Ομονοίας  Σερρών  και τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 


Για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE