Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Σέρρες, 31/07/2017

Αρ. πρωτ.: 5006

Ανακοίνωση συμπληρωματικής  σύναψης συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου

"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ"

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

μετά την ανάρτηση του μητρώου των επιλαχόντων ωφελουμένων από το Υπουργείου Εργασίας το ΚΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης, με τίτλους: «ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» . Η θεωρία των 2 προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 στο Τέρμα Ομονοίας. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης οι  ωφελούμενοι θα συμμετέχουν  σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων .

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ 120
2 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 120

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στα προγράμματα κατάρτισης  αφορούν σε :

 

Εξειδικευμένο επαγγελματικό αντικείμενο θεωρητικής κατάρτισης στον κλάδο του εμπορίου Ώρες
Εναρκτήρια Συνάντηση – Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διεργασίας 5
Θεματική Ενότητα 1: Η έννοια του Μάρκετινγκ 10
Θεματική Ενότητα 2: Τμηματοποίηση της αγοράς 12
Θεματική Ενότητα 3:Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix) 15
Θεματική Ενότητα 4: Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών και Βιομηχανικών Πελατών 12
Θεματική Ενότητα 5: Ο ρόλος της Επικοινωνίας στις Πωλήσεις 20
Θεματική Ενότητα 6: Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων 20
Θεματική Ενότητα 7: Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων 11
Κοινές Διδακτικές ενότητες (βάσει ΕΣΔΕΚ)  
Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ 8
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
Προετοιμασία για την αγορά εργασίας 3
Σύνολο 120

 

Περιορισμοί πρόσκλησης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »

 

Προφίλ εκπαιδευτών/τριών που απαιτείται για θεματικό αντικείμενο

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
Για τη συμμετοχή ενός/μιας εκπαιδευτή/τρια στα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, το προφίλ τους προτείνεται να πληροί, τηρώντας και την σχετική νομοθεσία, τις ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις: Να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Να υπάρχει έστω και ευρεία συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου κατάρτισης και του/των τίτλου/ων σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν δυνητικά να είναι απόφοιτοι από τις κάτωθι σχόλες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικές με το Λιανικό Εμπόριο και γενικότερα τις Πωλήσεις και το Marketing. Σταπαραπάνωσυμπεριλαμβάνεταια) ηειδίκευση στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών και β) η αποφοίτηση από παραπλήσια ό συγγενικά προς τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία/σχολές.
Να υπάρχει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών κατά τα 5 τελευταία έτη σε συναφή αντικείμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ως συναφής διδακτική εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί (ενδεικτικά) η διδασκαλία σε αντικείμενα εκπαίδευσης/κατάρτισης που σχετίζονται με:

το Λιανικό Εμπόριο και γενικότερα τις Πωλήσεις και το Marketing.

Να υπάρχει επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ Η επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά): σχετικές με το Λιανικό Εμπόριο και γενικότερα τις Πωλήσεις και το Marketing.

 

ΣΥΝΑΦΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ
1224 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1233 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
1340 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5320 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

    ΣΥΝΑΦΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 3182 Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου
Βασικές Αρχές 2610 Δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2512 Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Χρήση εφαρμογών Η/Υ 2131 Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών
2139 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής μ.α.κ.
3131 Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών
3132

Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Χρήση

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πτυχία
  2. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:
Επίπεδο εμπειρίας Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι Επαγγελματική εμπειρία
Α Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Τουλάχιστον 5 χρόνων
Β Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Από 3 έως 5 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τουλάχιστον 5 χρόνων
  Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Γ Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μέχρι 3 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Από 3 έως 5 χρόνια

 

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις (ΕΦΚΑ) σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4387/12-5-2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) ή στην οδό Υψηλάντου 4, 3ος όροφος, από 1/08/2017 έως 4/08/2017,  09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

Θα αξιολογηθεί επίσης η  δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων για να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

Συνημμένα :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε μορφή docx)

  2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε μορφή pdf)

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE